TKM
Derýaýollary
  • (+993)42236436
  • deryayollary@sanly.tm

“Derýaýollary” açyk görnüşli paýdarlar jemgyýetiniň Gämi abatlamak we gämi gurluşygy boýunça önümçilik bölüminde şertnama boýunça tirkeg gäminiň abatlaýyş işleri tamamlandy.

Iýul.09.2024

Giňişleýin

“Derýaýollary” açyk görnüşli paýdarlar jemgyýetiniň Gämi abatlamak we gämi gurluşygy boýunça önümçilik bölüminde şertnama boýunça läbik sorujynyň düýpli abatlaýyş işleri geçirilýär.

Iýul.09.2024

Giňişleýin

Türkmenistanyň we Eýran Yslam Respublikasynyň serhet wekilleriniň ikinji duşuşygy geçirildi

Iýul.08.2024

Giňişleýin

Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygynyň Baş sekretar Antoniu Guterrişiň ýolbaşçylygyndaky BMG-niň wekiliýeti bilen duşuşygyndaky çykyşy

Iýul.08.2024

Giňişleýin

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň mejlisi

Iýul.06.2024

Giňişleýin

Türkmenistan ŞHG-ni möhüm ähmiýetli we geljegi uly hyzmatdaş hasaplaýar

Iýul.06.2024

Giňişleýin

Türkmen halkynyň Milli Lideri Gazagystanyň Prezidenti bilen duşuşdy

Iýul.05.2024

Giňişleýin

Türkmen halkynyň Milli Lideri Gurbanguly Berdimuhamedow Şanhaý Hyzmatdaşlyk Guramasynyň sammitinde çykyş etdi

Iýul.05.2024

Giňişleýin

Gurbanguly Berdimuhamedow Astanada Magtymguly Pyragynyň heýkeliniň açylyş dabarasyna gatnaşdy

Iýul.04.2024

Giňişleýin

Gahryman Arkadagymyzyň Gazagystan Respublikasyna iş sapary başlandy

Iýul.04.2024

Giňişleýin

Türkmenistanyň Prezidenti Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň mejlisini geçirdi

Iýul.03.2024

Giňişleýin

Türkmenistanyň Prezidenti Belarus Respublikasynyň Prezidentini gutlady

Iýul.03.2024

Giňişleýin

Serdar Berdimuhamedow welaýatlaryň häkimleri bilen iş maslahatyny geçirdi

Iýul.02.2024

Giňişleýin

Ýaponiýada internetiň tizligi boýunça täze dünýä rekordy goýuldy

Iýul.02.2024

Giňişleýin

«Arkadag Medisina Klasteri Menejment» kärhanasyna hil ulgamynyň laýyklyk güwänamasy berildi

Iýul.01.2024

Giňişleýin

Türkmenistanyň Prezidenti Kanadanyň General-gubernatoryny ýurduň milli baýramy bilen gutlady

Iýul.01.2024

Giňişleýin

“Derýaýollary” açyk görnüşli paýdarlar jemgyýetiniň Gämi abatlamak we gämi gurluşygy boýunça önümçilik bölüminde ýollarda we seýilgählerde oturtmaga niýetlenen yşyklandyryş sütünleriniň toplumy taýýarlanmak işleri ýola goýuldy

Iýun.28.2024

Giňişleýin

“Derýaýollary” açyk görnüşli paýdarlar jemgyýetiniň Gämi abatlamak we gämi gurluşygy boýunça önümçilik bölüminde şertnama boýunça tirkeg gäminiň abatlaýyş işleri geçirilýär.

Iýun.28.2024

Giňişleýin

Halk Maslahatynyň Başlygy Türkmenistanyň Prezidentini gutlady

Iýun.27.2024

Giňişleýin

“Türkmendeňizderýaýollary” agentliginiň wekilleri Taýland Patyşalygynyň Pattaýa şäherinde geçirilen Aziýa we Ýuwaş Umman sebitinde awtonom gämiçilik bilermеneler toparynyň maslahatyna gatnaşdylar

Iýun.26.2024

Giňişleýin

Serdar Berdimuhamedow welaýatlaryň häkimleri bilen iş maslahatyny geçirdi

Iýun.25.2024

Giňişleýin

Russiýa ýurduň birnäçe şäherlerinden Türkmenistana howa gatnawlaryny açmagy teklip etdi

Iýun.21.2024

Giňişleýin

Türkmenistanyň we Awstriýanyň kompaniýalary üwmeç, maýonez önümçiliginde hyzmatdaşlygy ylalaşdylar

Iýun.19.2024

Giňişleýin

Türkmenistan — Hindistan Respublikasy: deňiz ulaglary pudagynda hyzmatdaşlyk pugtalandyrylýar

Iýun.14.2024

Giňişleýin

Türkmenistan we Türkiýe strategik hyzmatdaşlygyň täze ugurlaryny maslahatlaşýar

Iýun.13.2024

Giňişleýin

Serdar Berdimuhamedow welaýatlaryň häkimleri bilen iş maslahatyny geçirdi

Iýun.11.2024

Giňişleýin

Koreýa Respublikasynyň Prezidenti Türkmenistanyň Garaşsyzlyk binasyna gül goýdy

Iýun.11.2024

Giňişleýin

Ýurdumyza enjamlaryň we bitewi halkalaýyn energoulgamyň gurluşygynda alnyp barlan işleriň ýokary hilini tassyklaýan halkara güwänamalaryň üçüsi gowşuryldy

Iýun.06.2024

Giňişleýin

Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedowyň Balkan — Daşoguz ýokary woltly elektrik geçirijisiniň we täze elektrik beketleriniň açylyş dabarasyndaky çykyşy

Iýun.06.2024

Giňişleýin

“Cargolux” Türkmenistana amala aşyrýan uçuşlarynyň sanyny köpeltmegi meýilleşdirýär

Iýun.05.2024

Giňişleýin

Türkmen-katar syýasy geňeşmeleri geçirildi

Iýun.04.2024

Giňişleýin

DIL ÖWRETMEKDE INNOWASION TEHNOLOGIÝALAR

Iýun.01.2024

Giňişleýin

Türkmen we german alymlary EA-nyň esasynda lukmançylyk enjamyny döretdiler

Iýun.01.2024

Giňişleýin

Aşgabat, Mary we Türkmenabat şäherlerinden «Awaza» boljak uçar gatnawlary artdyrylýar

Maý.31.2024

Giňişleýin

Harytlaryň Eýrandan geçmegi 56% ýokarlandy

Maý.31.2024

Giňişleýin

Türkmenistan bilen Kataryň arasynda göni howa gatnawlarynyň açylmagy meýilleşdirilýär

Maý.30.2024

Giňişleýin

Aşgabat – Awaza ugry boýunça awtobus gatnawynyň petekleri «Türkmenaragatnaşyk» agentliginiň «e.gov.tm» portalynda

Maý.30.2024

Giňişleýin
1 2 3 4 5 6